กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เรียน สมาคม,ชมรม และ ผู้ประกอบการขนส่ง

 

ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจาก ความอ่อนล้าของผู้ขับรถและการจอดพักบริเวณไหล่ทางถนน เพื่อให้ผู้ขับรถมีสถานที่สำหรับจอดพักรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา 103 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งเหมาะสมในการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 28 แห่ง และศูนย์บริการพักรถบรรทุก (Truck Service Area) 13 แห่ง

 

 

ในการนี้กรมทางหลวง ดำเนินโครงการนำร่องก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก ณ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ขาเข้า) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และมอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก กำกับการบังคับใช้จุดพักรถบรรทุกและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้ กรมทางหลวง ได้แจ้งกำหนดการเปิดให้บริการจุดจอดพักรถบรรทุกตามโครงการนำร่องดังกล่าวโดยจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนประมาณเดือนเมษายน 2558 และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมิถุนายน 2558

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl