กรมขนส่งทางบก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เรียนผู้ประกอบการขนส่ง

        ด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการส่งสินค้า หลีกเลี่ยงการส่งสินค้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถทำการส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ท่านกวดขันกำชับพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ตัดหน้ากระชั้นชิด การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้ง การจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ให้เร่งดำเนินการซ่อมและแก้ไขเพื่อนำรถนั้น ให้พ้นทางเดินรถให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้จอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามลักษณะและเงื่อไขที่กำหนดในประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด

        กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ โดยทางผู้ประกอบการขนส่ง สามารถดูรายละเอียดประกาศ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

ข่าวสารแนะนำ

26 มกราคม 2561

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ใ...

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง

297 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl