กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

          ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการประเมินราคารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยให้ใช้บัญชีราคาประเมินรถเป็นเกณฑ์พิจารณาปิดอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากรในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อ-ขายรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ไว้แล้ว นั้น

          เนื่องจากปัจจุบันราคาซื้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไป กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นสมควรกำหนดราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสามารถดูลายละเอียดได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ และที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/inspection ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0310/ว.12 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2537

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
บัญชีราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์.pdf 8 พ.ค. 2562 928 KB 9743

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกก...

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560

391 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl