กรมขนส่งทางบก

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

          การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีและไมตรีจิตต่อกัน ในโอกาสต่างๆ ถือเป็นประเพณีนิยมของสังคมไทย แต่การให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นๆ อาจกลายเป็น ช่องทางให้เกิดการปฏิบัติหรือประพฤติมิชอบได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการงดรับของขวัญและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องในการร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ต่างๆ และส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ จึงให้ข้าราขการและ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกยึดปฏิบัติตนในการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ถือปฏิบัติ ดังนื้

          ๑. งดการให้หรือการรับของขวัญในโอกาสต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างเคร่งครัด

          ๒. ห้ามมิให้มีการเรี่ยไรในหมู่ข้าราขการและเจ้าหน้าที่ หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนราชการ เพื่อจัดหาของขวัญ

          ๓. การแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในโอกาสต่างๆ ให้ใข้บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์

          จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

       ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl