กรมขนส่งทางบก

วันที่ 6 มีนาคม 2563

          ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้แล้ว นั้น

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว เพื่อกำหนดให้รถโดยสารที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๑ ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใข้ความต่อไปนี้แทน

          "ข้อ ๗/๑ กรณีรถที่ต้องนำเข้ารับการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ หากเป็นรถโดยสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากกรมการขนส่งทางบก ให้ได้รับสิทธิมิต้องนำรถเข้า รับการตรวจสภาพตามข้อ ๓ ของประกาศนี้"

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl