กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วันนี้ (23 ส.ค.61) นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Bounleuam Sisoulath ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ซึ่งเป็นที่รวบรวมและกระจายสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์มีการจัดเก็บข้อมูลการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยมี Master Plan พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 22 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 11 แห่ง สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 19 แห่ง และหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่ องค์ประกอบในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าแต่ละแห่ง พร้อมเยี่ยมชม ระบบการกระจายสินค้าของบริษัท เอ็มเอส นอร์สตาร์ โลจิสติกส์(ไทยแลนด์) โดย นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การขนส่งสินค้า และเจ้าหน้าที่ส่วนสถานีขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

2 มิถุนายน 2559

นางกนกวรรณ ลนก. นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด สลก. อวยพรปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่ในสังกัด สลก. อวยพรปีใหม่ ท่าน อขบ. รอว. รอบ

327 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายวัฒนา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฯ

2 ก.ค.58 นายวัฒนา รอว. เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฯ

327 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายจิรุฒม์ เปิดการอบรมจัดทำแผนโครงการ กปถ. รุ่นที่ 4

14 ก.ย.58 นายจิรุฒม์ รอบ. เปิดการอบรมจัดทำแผนโครงการ กปถ. รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมริซมอน

307 ครั้ง

15 สิงหาคม 2560

นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ คณะ...

วันนี้ 15 ส.ค.60 ณ กรมการขนส่งทางบก นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่นายอนุวัตร ธรรมปริพัตรา ที่ปรึกษาสำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในโอกาสนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง" จากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชน ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. 15 ปี ติดต่อกัน

510 ครั้ง

27 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ดูงานกรมการขนส่งทางบก

วันนี้ 27 มิ.ย.60 ณ กรมการขนส่งทางบก นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่นางวิจิตรา พลับประสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานการคลัง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในโอกาสนำคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เยี่ยมชมและดูงานด้านการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว

224 ครั้ง

15 เมษายน 2561

อธิบดีฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการร่วมกระทรวงคมนาคม (One Transport) บริเวณห...

วันนี้ (วันที่ 15 เม.ย. 61) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการร่วมกระทรวงคมนาคม (One Transport) บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. ริมถนนสายเลี่ยงเมืองตำบลท่าระหัด จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี, นายธนัทเดช มูลพันธุ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ร่วมให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จุดบริการร่วมกระทรวงคมนาคม (One Transport) บูรณาการการดำเนินงานโดยหน่วยงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสุพรรณบุรีและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 รวมทั้งได้ตั้งจอมอนิเตอร์สำหรับตรวจสอบและติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านระบบ GPS พร้อมใช้มาตรการเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำรถบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีมาให้บริการ ณ จุดบริการร่วม

116 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl