กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (14 พ.ย.62) ณ กรมการขนส่งทางบก นายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ Mr.Takao MATSUKAWAประธานสมาคมการขนส่งทางบกแห่งคิงกิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบการออกแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบการตรวจสภาพรถยนต์และการจดทะเบียนรถใหม่ พร้อมพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถของประเทศไทยและการตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการออกหมายเลขทะเบียนรถของประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

2 กุมภาพันธ์ 2561

Focus Group ครั้งที่ 2 เพื่อการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารหมอชิต (จตุจั...

วันนี้ (2 ก.พ.61) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารหมอชิต (จตุจักร) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยกระดับการให้บริการและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยนายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ

153 ครั้ง

23 พฤษภาคม 2562

ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ มาตรฐานคุณภาพ (Q Mark) รถบรรทุก

วันนี้ (21 พ.ค.62) ณ กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในโอกาสเข้าตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ยกระดับมาตรฐาน การประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนและสนับสนุนให้เกิดการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกรมการขนส่งทางบก

77 ครั้ง

16 มิถุนายน 2561

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ 1584

วันนี้ (16 มิ.ย.61) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นางลัดดาวัลย์ ชินณะเสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 238 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะพร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน โดยนางสุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์ รักษาการเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อทักษะการสื่อสารให้ได้ใจประชาชน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

166 ครั้ง

20 มิถุนายน 2561

กรมการขนส่งทางบกบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (20 ก.ค.61) กรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

135 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายสุเทพ เปิดการสัมมนาหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการขนส่ง รุ่นที่ 2

25 มิ.ย.58 นายสุเทพ ตรข. เปิดการสัมมนาหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการขนส่ง รุ่นที่ 2 อาคาร 3 ชั้น 5

354 ครั้ง

24 เมษายน 2562

ขบ. อบรมพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง

วันนี้ (24 เม.ย.62) ณ กรมการขนส่งทางบก นายวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการ “เสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้แก่พนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้พนักงานขับรถตระหนังถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ร่วมทาง

100 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl