กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

การสมัครเรียนฝึกหัดขับรถยนต์นอกเวลาราชการ (15 ชั่วโมง)

 
โรงเรียนการขนส่ง ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ได้เปิดหลักสูตรการฝึกสอนขับรถยนต์ ให้กับผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็น และมีรถยนต์พร้อมที่จะใช้ในการฝึกหัดขับรถ ให้สามารถขับรถยนต์ได้ โดยเปิดสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้รถ และการบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น หลักเกณฑ์การขับรถที่ถูกวิธี โดยใช้สนามฝึกหัดขับรถยนต์ มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก พร้อมครูฝึกหัดขับรถยนต์ ที่มีความรู้ความสามารถ และเมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว จะดำเนินการทดสอบผู้เข้าเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และออกหนังสือรับรอง ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ เพื่อนำไปเป็นหลักฐาน ในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวที่นักเรียนมีความประสงค์ โดยไม่ต้องทำการทดสอบใด ๆ อีก
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. 1
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
 2. 2
  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้

สถานที่รับสมัคร

 1. 1
  ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์
  อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก
  โทร. 02 2718625
 2. 2
  ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
  อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  โทร. 02 1923396

ขั้นตอนการดำเนินการ

โรงเรียนการขนส่ง ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนสงทางบก จะออกหนังสือรับรอง เมื่อนักเรียนผ่านขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

 1. 1
  ผ่านการเรียนครบตามหลักสูตร 15 ชั่วโมง
 2. 2
  ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี
 3. 3
  ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ
  • ผู้เรียนต้องติดต่อขอรับหนังสือรับรองภายใน 1 เดือน นับจากวันที่สอบผ่าน
  • หนังสือรับรองสามารถนำไปยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ

การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. 1
  หากนักเรียนทำความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือของบุคคลอื่น หรือทำความเสียหายแก่บุคคลอื่น นักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 2. 2
  ในขณะเรียนขับรถ นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับการขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก ทุกประการ และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายใดๆ จากการเรียนขับรถ นักเรียนไม่สามารถเรียกร้อง ค่าเสียใดๆ จากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl