กรมขนส่งทางบก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ สร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า พร้อมจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)  เชิญชวน!!! ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้สถานีขนส่งสินค้ามีบทบาทในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก จัดทำโครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ เพื่อศึกษาบทบาทของสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และศึกษาโครงสร้างของต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และจะมีการนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก สมาคม/ชมรมด้านการขนส่งสินค้า ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายในงานสัมมนา “มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล” (The Quality of Land transport services in digital trade) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ กำหนดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการขนส่ง และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) เป็นกลไกที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศ มีบทบาทสำคัญในโครงข่ายการขนส่งที่มีการรวบรวมและกระจายสินค้า (Hub & Spoke) ช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกรายกลางและรายย่อยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากยังไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังขาดความเข้าใจในการบริหารโครงข่ายการขนส่ง และส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความสำคัญของสถานีขนส่งสินค้าที่จะช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ และนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดเสวนาในหัวข้อการค้ายุคดิจิตอลกับรูปแบบการขนส่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยมีคุณดนัย คาลัสซี อดีตผู้บริหาร เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ รองประธานกรรมการใหญ่ ด้านโลจิสติกส์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) คุณเพ็ญนภา เทิดไพรสันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการกรรมการใหญ่ แผนก Online & Innovation บริษัท Central Food Retail Group จำกัด และคุณชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินรายการ โดย คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2271-8490 หรือทาง E-mail: developdlt.aec@gmail.com ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวในที่สุด                         

                ----------------------------------        

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl