กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมเปิดเวทีนำเสนอผลการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ สร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาบทบาทของสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และศึกษาโครงสร้างของต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในการประกอบการขนส่งสินค้าตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 49 ราย โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการระบบการขนส่งอย่างมีแบบแผน มีระบบบริหารจัดการบุคลากร ด้านยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ และการให้บริการของผู้ประกอบการต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องรักษาคุณภาพและความสามารถในการประกอบกิจการ ซึ่งจะมีการตรวจประเมินเพื่อรักษาคุณภาพทุกๆ ปีเว้นปี โดยหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพอิสระร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นไปอย่างทั่วถึงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) แล้วจำนวน 370 ราย จำนวนรถบรรทุกที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 51,773 คัน และมีหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 10 หน่วย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) เป็นกลไกในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศ มีบทบาทสำคัญในโครงข่ายการขนส่งที่มีการรวบรวมและกระจายสินค้า (Hub & Spoke) ช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า พบว่า ต้นทุนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดต้นทุนระหว่างการขนส่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีการขนส่งทางสินค้าด้วยรถบรรทุกหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถบรรทุกหรือรถพ่วง ค่าเสื่อมราคาของรถและอุปกรณ์ ค่าทะเบียนและใบอนุญาต ค่าประกันภัยตัวรถและประกันภัยสินค้าที่ทำการขนส่ง ค่าประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ GPS เป็นต้น และ ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการดำเนินงานหรือระยะทางในการเดินรถ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ายาง ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมและบำรุงรักษา เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าสามารถคำนวณต้นทุน จึงได้พัฒนาโปรแกรมคำนวณต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสามารถปรับใช้กับปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ของการขนส่งสินค้าของประเทศไทยต่างๆ โดยใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Excel ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ว ผู้ประกอบการขนส่งจึงสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการทำงานได้ทันทีและยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้เองอีกด้วย ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยต่อไป และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง                      ----------------------------------       

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press ขบ.จัดสัมมนา “มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล"พร้อทมอบโล่ Q Mark.docx 13 ก.ค. 2560 243 KB 402

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl