กรมขนส่งทางบก

วันที่ 14 สิงหาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ประสบความสำเร็จ!!! คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15!!! “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่นด้าน “ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” ได้รับรางวัลพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ย้ำ!!! ทุกๆ การพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนทั้งระบบ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 และต่อเนื่องในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทั้งด้านการให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางเพิ่มทางเลือก ยกระดับระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล และเน้นการยกระดับด้านความปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ในปีนี้ กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลบริการภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 15 ตั้งแต่ปี 2546-2560 รวมทั้งสิ้น 81 รางวัล เฉพาะปี 2560 ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และรางวัลประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน “ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” รองรับการต่อยอดการพัฒนาเป็นศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC) เชื่อมโยงกับระบบตรวจสภาพรถของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ยกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking ติดตามการเดินรถ มีผลบังคับใช้เป็นรูปธรรมแล้วตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 โดยกำหนดให้รถโดยสารทุกประเภทติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2560 ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2562 จุดเด่นที่นำไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การออกแบบระบบการบริหารจัดการ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการกำกับ ควบคุม ดูแล ในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ ทั้งยังเป็นระบบบริหารจัดการร่วมกันแบบ 360 องศา ด้วยศูนย์บริหารจัดเดินรถระบบ GPS กลางที่กรมการขนส่งทางบก ศูนย์ฯ GPS ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการ ประชาชน สังคม สาธารณะ ยังสามารถติดตามรถได้ทุกคันผ่าน Application: DLT GPS ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน การจัดการปัญหาการจราจร ข้อมูลการประกอบการขนส่ง ตลอดจนต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมก่อสร้างอาคารบริหารศูนย์ GPS เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปลายปี 2560 และคาดว่าจะเปิดใช้เต็มรูปแบบในปี 2562      

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในระดับสากล โดยได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยล่าสุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ได้เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพรถทั้งหมดผ่านระบบสารสนเทศกับระบบงานทะเบียนและภาษี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้ง Vehicle Inspection Control Center: VICC เป็นศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ ทั้งจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) การตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก โดยหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเอง และขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ติดตั้งตรวจทดสอบระบบก๊าซเชื้อเพลิง เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ VICC กลางที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานเดียวกันเชื่อมโยงทั้งระบบ  ที่ประชาชนสามารถเชื่อมั่น ไว้วางใจได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ สร้างนวัตกรรม สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของกรมการขนส่งทางบกสู่มาตรฐานสากลด้วย ความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ สมเจตนารมณ์ตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด                                          ----------------------------------        s

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขบ.คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ปี 2560.doc 14 ส.ค. 2560 204 KB 246

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl