กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ AIS พัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถ GPS Tracking รองรับการทำงานและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย สัญญาณทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคตสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ เพิ่มทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมสนับสนุน และจูงใจผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และ รถแท็กซี่ ให้หันมาใช้ระบบติดตามการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ

 

วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง AIS Innovation Center ชั้น 4 อาคาร SC Tower ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการบริการเครือข่ายสัญญาณพร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอสเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  โดยร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนเทคโนโลยีทั้งด้านเครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงยกระดับการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจโลจิสติกส์และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนจูงใจผู้ประกอบการรถโดยสารรถบรรทุก และรถแท็กซี่ รวมถึงรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ติดตั้ง GPS Tracking เพื่อติดตามการเดินรถกรมการขนส่งทางบก และ เอไอเอส จึงได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองและรองรับการทำงานของระบบ GPS Tracking เช่น บริการเครือข่ายส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง หรือบริการอื่นๆ ในอัตราพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคม ถือเป็นการคืนกำไรสู่สังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่สำคัญ ทั้งเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน การจัดการปัญหาการจราจร พิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการใช้รถ ข้อมูลการประกอบการขนส่ง การใช้พลังงาน ศักยภาพการขนส่ง ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนต้นทุนโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจที่มีโครงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ซึ่งนับได้ว่าความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายร่วมกันอย่างครบวงจรทั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วไทย ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และประชาชน และเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการเชิงป้องกันด้วยระบบเฝ้าระวัง สร้างโครงข่ายการคมนาคมที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนมีความมั่นใจทั่วไทย เพราะรถทุกคันใช้ GPS เพื่อควบคุมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ “โครงการมั่นใจทั่วไทย  รถใช้ GPS” ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันลดปัญหาและความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยมีจุดเด่นที่การบริหารจัดการร่วมกันแบบ 360 องศาด้วยฐานข้อมูล Online แบบ Real-timeประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กลางที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย ตลอดจนประชาชน สังคมสาธารณะสามารถติดตามการเดินรถผ่าน Application : DLT GPS บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOSและ Androidทั้งนี้ รถโดยสารทุกประเภทจะติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2560 นี้ ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปครบทุกคันภายในปี 2562  สำหรับการติดตั้ง GPS Tracking ผู้ประกอบการสามารถเลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกจำนวน 93 บริษัท และมีจำนวนรุ่น GPS Tracking ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 228 รุ่น และจากความร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเครือข่ายการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ช่วยให้กรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศรวมทั้งความตกลงนี้จะได้เป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้

ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล กลายเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็นอย่างยิ่งเอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการ Digital Infrastructure มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวคิด Digital for Thais เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ The Next Generation Thailandซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ในครั้งนี้ เอไอเอสมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามความร่วมมือนำเครือข่ายดิจิทัล ทั้ง 3G, 4Gและ4.5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของเอไอเอส มาเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการทำงานของระบบติดตามรถผ่านระบบ GPS ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการของกรมการขนส่งทางบกได้แบบเรียลไทม์

ด้วยศักยภาพเครือข่ายไร้สายของเอไอเอส ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมต่อการใช้งาน GPS Tracking เนื่องจากมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่า ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานระบบติดตามยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขนส่งให้กับผู้ประกอบการ”

โดยโซลูชั่นส์ GPS Tracking จาก AIS Business Solution ยังมีแพ็กเกจดาต้าพิเศษที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการใช้งาน GPS Tracking ทุกประเภท ตั้งแต่การใช้งานเฉพาะการติดตามรถผ่านระบบ GPS ที่ใช้ปริมาณข้อมูลน้อย จนถึงหรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประเภทกล้องบนรถที่ใช้ปริมาณข้อมูลมากขึ้นในรูปแบบ Bulk data sharing หรือต่อยอดการใช้งานติดตามรถข้ามประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยแพ็กเกจเสริมโรมมิ่งเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการ GPS Tracking ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเอไอเอสยังมีโซลูชั่นครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจทั้งกลุ่มบริการ Enterprise data circuit, Cloud และ Data Center ซึ่งสามารถออกแบบเชื่อมโยงกับโครงข่ายดาต้าไร้สาย ช่วยลดต้นทุน สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย

 

 

-------------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ AIS พัฒนาระบบ GPS Tracking.docx 23 ส.ค. 2560 67 KB 412

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl