กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 มกราคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จับมือ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสร้างนักขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นแรก!!! รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 20-21 มกราคม 2561 รถยนต์อบรมวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงภารกิจในการ เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย และวินัยจราจร เพื่อผลิตนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลักสูตรระยะเวลา 2 วัน  ในวันเสาร์และอาทิตย์ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก โดยในวันเสาร์เป็นการอบรม และทดสอบข้อเขียน ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามทดสอบขับรถมาตรฐาน โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ สำหรับปี 2561 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 20 –21 มกราคม 2561 ส่วนการจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนกลาง จัดอบรมจำนวน 12 รุ่น รุ่นแรก ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทั้งสองโครงการทั้งการอบรมเสริมความรู้สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดและการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ร่วมกับภาคเอกชน ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่ผ่านการอบรมทดสอบ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ 205 บาท รถจักรยานยนต์ 105 บาทเท่านั้น ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ สำหรับรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน รถยนต์และรถจักรยานยนต์สมัครได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือสมัครเข้าอบรมเสริมความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ กับบริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถกรมการขนส่งทางบก ยังได้ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อทำหน้าที่อบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ โดยขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-9630-4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3820-25, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.0-2241-6543-6,มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2397-6308 เป็นต้น ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด   

--------------------------------                

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 80 กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จับมือ ภาคเอกชน..doc 16 ม.ค. 2561 203 KB 270

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl