กรมขนส่งทางบก

วันที่ 4 เมษายน 2561

กระทรวงคมนาคม ผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ยกระดับเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อมอบความสุขความปลอดภัยให้คนไทยทุกคน

 

วันนี้ (4 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวง ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการและอำนวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน กำหนดมาตรการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกการจราจร ตรวจสอบปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดีไม่เป็นอุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ พร้อมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งเต็นท์ One Transport บน 77 สายทางบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม  สำหรับเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตลอดช่วงสงกรานต์ ด้านบริการขนส่งสาธารณะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกให้บริหารจัดการรถโดยสารให้เพียงพอ จัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมในเส้นทาง เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยต้องได้รับอนุญาตแลแสดงหลักฐานการอนุญาตไว้ที่ด้านหน้ารถ และเป็นการวิ่งเสริมในเส้นทางเดิมที่พนักงานขับรถมีความคุ้นชินเส้นทางด้วย ทั้งนี้ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคัน ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%  หากตรวจพบมีสารเสพติดในร่างกายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที  กรณีพบมีแอลกอฮอล์ต้องในลมหายใจ หากตรวจสอบพบก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้เปลี่ยนพนักงานขับรถ และกรณีตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่จะส่งดำเนินคดี ตามกฎหมายทันที พร้อมกำชับให้ผู้ขับรถโดยสาร “ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ “ขับช้า” ตลอดเวลาขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน “เปิดไฟหน้า” และควบคุมให้ผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย” ตลอดการเดินทาง

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ กรมการขนส่ง  ทางบก เข้มทุกมาตรการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเดินทาง ตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถทั่วประเทศเข้มข้น เด็ดขาด จริงจัง ทันที ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม 212 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดปลายทาง ตามมาตรการเข้มข้น 777 ยกกำลัง 3 ของกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งเป็น 7 วันก่อนเทศกาล วันที่ 4-10 เมษายน 2561, 7 วัน ระหว่างเทศกาล วันที่ 11-17 เมษายน 2561 และ 7 วันหลังเทศกาล วันที่ 18-24 เมษายน 2561 หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่งดำเนินการพ่นข้อความ “ห้ามใช้รถ” ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกก่อนนำกลับมาให้บริการ ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท, มีความพร้อมพักผ่อนเพียงพอ, ลงบันทึกสมุดประจำรถ, สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากพบชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการเด็ดขาด “สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่” พร้อมบังคับใช้กฎหมายลงโทษขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด ทั้งเปรียบเทียบปรับ, พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยทุกกรณี สำหรับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ณ จุดตรวจความพร้อม 11 จังหวัด 14 แห่ง และเพิ่มจุดตรวจ Checkpoint อีก 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด 19 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์ Real-time ผ่านศูนย์ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” ติดตามรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด ร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ด้าน นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการดำเนินการตามมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ภายใต้ภารกิจของกรมทางหลวง ดังนี้ ช่วง 7 วันก่อนเทศกาล ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย 7 วันระหว่างช่วงเทศกาล วิ่งตรวจเส้นทางและตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง ประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เตรียมรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ปฏิบัติงานบนทางหลวงสายหลักที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ส่วน 7 วันหลังเทศกาล ปรับระดับการเฝ้าระวัง รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล นอกจากนี้  ได้จัดทำแผนที่แนะนำเส้นทางการเดินทางช่วงเทศกาลเพื่อมอบให้ประชาชนใช้ในการวางแผนการเดินทาง รวมถึงประสานงานกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งมีจุดให้บริการตำรวจทางหลวง จำนวน 200 แห่ง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน บนถนนสายหลักจำนวน 189 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2561 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปนั่งพักผ่อน คลายความเหนื่อยล้า และบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น รวมถึง การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้บริการตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทางฟรี ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มจุดจอดขึ้นลงรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561 และวันที่ 16-19 เมษายน 2561 เพื่อลดความแออัดและบรรเทาปัญหาด้านการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) บริหารจัดการให้บริการรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้เพียงพอ ภายใต้การควบคุมการให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์นี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการสงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง.pdf 4 เม.ย. 2561 279 KB 143

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl