กรมขนส่งทางบก

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ติวเข้ม!!! พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการให้บริการ ตามโครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชน 
.
นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินโครงการตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในการขับรถให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคมสาธารณะ เพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารมีความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ภายใต้ “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางให้ความร่วมมือสนับสนุนให้พนักงานขับรถในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวนรวมกว่า 100 คน สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการขับรถซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่และการให้บริการอย่างปลอดภัย อาทิ เทคนิคเกี่ยวกับการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนใช้งาน การใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายหากขับรถในขณะมึนเมา หรือในสภาวะอ่อนเพลีย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับพนักงานขับรถที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกยังมีมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการด้านการขนส่งในทุกขั้นตอน โดยเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการขนส่งกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน เพื่อทำงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตามนโยบายความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ก่อนพัฒนาเป็นผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ ความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบติดตามการเดินรถด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบwww.dlt.go.th เลือกหัวข้อ “ข้อมูลผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน” หรือ URL :https://www.dlt.go.th/th/responsible-for-road-safety/ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 
----------------------------------
 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl