กรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เดือนพฤษภาคม 2562 พบการกระทำความผิด 607 ราย เตือน!! รถแท็กซี่หมดอายุลักลอบให้บริการ ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุด เปรียบเทียบปรับจับถอดป้ายทุกราย 

.

.

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี สำหรับผลการดำเนินการตรวจสอบและจับกุมรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ในเดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งสิ้น 16,154 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 607 ราย ดังนี้ ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 7,763 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 322 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 135 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 45 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 32 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 25 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,887 ราย พบการกระทำความผิด 215 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 52 ราย บรรทุกผู้โดยสารเกิน จำนวน 21 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 20 ราย เป็นต้น สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 945 ราย พบฝ่าฝืนใช้รถไม่ชำระภาษี จำนวน 1 ราย นอกจากนี้ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย จำนวน 1,559 ราย พบการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 61 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ จำนวน 8 ราย รวมพบการกระทำผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จำนวน 70 ราย โดยได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดตามข้อหาความผิดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่ครบอายุการใช้งาน มารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร ส่งผลต่อความปลอดภัยและทำให้คุณภาพการให้บริการต่ำกว่ามาตรฐาน กรมการขนส่งทางบกจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบดำเนินการตามกฎหมายและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ ให้สังเกตหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียน กรณีรถแท็กซี่นิติบุคคล หมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทว และ ทศ บางส่วน กรณีรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง หมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทจ, มก, มข, มค, มง, มจ และ มฉ บางส่วน หากพบเห็นรถแท็กซี่หมวดเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการใช้บริการและแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก ผ่านทางสายด่วน 1584 หรือ facebook “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” ทาง E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
----------------------------------  
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ผลตรวจรถโดยสารเดือน พ.ค.62.doc 12 มิ.ย. 2562 203 KB 190

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl