กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 สิงหาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “78 ปี พัฒนาการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐาน บูรณาการความปลอดภัย”

.

.

วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) ณ กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “78 ปี พัฒนาการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐาน บูรณาการความปลอดภัย” 

.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนการทำงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งสอดคล้องรองรับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ.2559-2564  และมีค่านิยม ONE DLT เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น เน้นนวัตกรรม กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม 

.

สำหรับในปีนี้ เพื่อบรรลุความสำเร็จ การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการทำงาน รวมถึงงานด้านการบริการที่เป็นอีกภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบกที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และอีกหลากหลายภารกิจสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยทำงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ระบบบริหารจัดการเชิงป้องกัน ควบคุมกำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง การยกระดับการตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนน การยกระดับระบบรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบให้มีมาตรฐานคุณภาพมีความปลอดภัยและสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพด้านใบอนุญาตขับรถ โดยการพัฒนาระบบการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกกระบวนการขั้นตอน ทำให้การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ  

.

กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการสร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ภายใต้การทำงานยึดหลักเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 155 กรมการขนส่งทางบก จัดงานคล้ายวันสถาปนากรม.docx 11 ส.ค. 2562 334 KB 154

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl