กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584

.

.

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 และมอบนโยบายพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีขนส่งจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมรับมอบนโยบายผ่านระบบ Video Conference พร้อมกันทั่วประเทศ

.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ สร้างทางเลือกใหม่ ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน และกำหนดมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถให้สามารถประกอบอาชีพได้ การปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะ ลดความทับซ้อนของเส้นทาง และรองรับการพัฒนาเมืองสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงภารกิจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในทุกมิติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบาย “ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checkคน  checkรถ checking point” ให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มข้นต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ ณ สำนักงานขนส่ง จำนวน 122,620 คัน ตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารทุกคน ตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารทุกคันที่วิ่งผ่านจุดตรวจทุกๆ 90 กิโลเมตร ในส่วนของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตรวจค่าควันดำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานเปิดช่องทางโซเชียลให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง โดยเฉพาะการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ในทุกช่องทาง ให้เร่งแก้ไขข้อร้องเรียนให้ประชาชนโดยเร็ว และให้ความสำคัญกับสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงในทุกประเด็น สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือจนเกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อประชาชน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

.

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมรับมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินการอย่างรอบด้านและเร่งดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. 2563-2565) โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด 3S ประกอบด้วย S (Safety & Security) คือ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนทุกรูปแบบให้มีความปลอดภัยและมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและปลอดภัย S (Sustainability) คือ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนทุกรูปแบบให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการขนส่งได้อย่างสะดวก (Accessibility) มีค่าโดยสารที่เหมาะสม (Affordability) มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม S (Smart Transport) คือ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนทุกรูปแบบให้มีความชาญฉลาด ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

--------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ตรวจ.doc 21 ต.ค. 2562 215 KB 142

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl