กรมขนส่งทางบก

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 กรมการขนส่งทางบก พร้อมดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง ติดตามรถโดยสารทุกคันผ่านระบบ GPS Tracking ตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำ!!! รถโดยสารทุกคันต้องปลอดภัยมีสภาพมั่นคงแข็งแรง พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางจนถึงจุดหมายปลายทาง จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจเข้มรถโดยสารทุกสถานี Checking pointตามนโยบายเร่งด่วนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ โดยใช้มาตรการ Checkคน Checkรถ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 “สแกนเข้มรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ทุกสถานี” ตรวจเข้มข้นความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ หมวด 2 และหมวด 3 ทุกคัน ตามแบบรายงานการตรวจสอบรถโดยสารและผู้ขับรถประจำวัน (Checklist) ที่กรมฯกำหนด ณ จุดจอดรถต้นทางและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถโดยสารระยะทางไกลกรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตั้งจุด “ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ 17 จังหวัด จำนวน 18 จุด” ณ จุดจอดพักรถ (Rest Area) ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ต้องรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องเข้ารับการตรวจความพร้อมที่จุดตรวจระหว่างทาง ณ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดระยอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบความอ่อนล้า เวลาการทำงานซึ่งจะขับรถติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงและต้องพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องเปลี่ยนคนขับทันที เพื่อป้องกันความอ่อนล้า ง่วง หลับใน ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงท้ายของการเดินทางเทศกาลปีใหม่  อีกทั้งตั้งจุดบูรณาการร่วม กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       (สอศ.) โครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ตั้งจุดบริการทั่วไทย จำนวน 259 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและศูนย์ฯ GPS แต่ละจังหวัด จะติดตามรถโดยสารทุกคันผ่านระบบ GPS Tracking ตลอด 24 ชั่วโมง และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลงพื้นที่ตรวจสอบและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงทันที โดยเฉพาะการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ในส่วนของผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ให้เดินรถเริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย กำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (เฉพาะกิจ) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง    

                                                          -----------------------------------                     

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl