กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้ทัดเทียมนานาชาติ 
.
.
วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พร้อมรับสมรภูมิทางการค้า ด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง”พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จำนวน 96 ราย (โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 83 ราย และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล 13 ราย) ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง จำนวนทั้งสิ้น 566 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกไม่ประจำทางที่ได้รับการรับรอง จำนวน 73,456 คัน ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกยังคงให้ความสนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ อย่างต่อเนื่อง

.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งมีมาตรฐานและคุณภาพด้านการให้บริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีด้านการขนส่ง โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งมาตรฐาน Q Mark มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร (2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง (3) ด้านพนักงาน (4) ด้านยานพาหนะ และ (5) ด้านลูกค้าและภายนอก โดยมาตรฐาน Q Mark นี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ในปี 2560-2562 พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ลดลงร้อยละ 29 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการตามมาตรฐาน Q Mark ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าการขนส่งทุกเที่ยวมีความปลอดภัย พนักงานขับรถมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกรมการขนส่งทางบก เช่น ได้รับพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) และสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพฯ ซึ่งในวันนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้มีการแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490 หรือทาง email: develop_dlt@hotmail.com หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaitruckcenter.com/tdsc อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย
----------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก มอบโล่ คุณภาพรถบรรทุก Qmark.doc 13 ม.ค. 2563 201 KB 145

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl