กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ย้ำ!!! เข้มงวดกวดขันรถทุกประเภทไม่ให้มีควันดำเกินมาตรฐาน แนะ!!! เจ้าของรถตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขรถให้อยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำ
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยประชาชนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มข้นในทุกมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เข้มงวดกวดขันรถทุกประเภทไม่ให้มีควันดำซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
.
มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองกรณีเกิดภาวะวิกฤตมลพิษเกินค่ามาตรฐาน อาทิ ร่วมแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการกับ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดชุดผู้ตรวจการขนส่งเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ออกตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบนท้องถนนบริเวณที่มีค่า PM2.5 สูง นอกจากนี้ ได้จัดผู้ตรวจการขนส่งจำนวน 16 ชุด ตั้งด่านตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบนถนนสายหลักและสายรองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสกัดรถควันดำและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เข้มงวดตรวจวัดควันดำรถบนถนนสายหลัก สายรอง ณ สถานีขนส่ง และบูรณาการกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีรถควันดำวิ่งบนถนน โดยให้เปรียบเทียบปรับรถที่มีค่าควันดำสูงเกิน 45 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราสูงสุดรายละ 5,000 บาท และออกคำสั่งผู้ตรวจการ “ห้ามใช้รถโดยเด็ดขาด” กรณีรถที่มีค่าไม่เกินมาตรฐานแต่อยู่ในเกณฑ์ 30 – 45 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ตรวจการขนส่งแนะนำเจ้าของรถให้ดูแลบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้เพิ่มจุดให้บริการตรวจสอบสภาพรถที่จะขอดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารที่จะเข้ามายื่นขอดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
.
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถ ตั้งแต่การจดทะเบียนรถครั้งแรกให้ตรวจวัดค่าควันดำรถไม่ให้มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ เช่น การโอนรถ การเปลี่ยนสีรถ เป็นต้น ให้ตรวจวัดควันดำด้วยแม้การดำเนินการดังกล่าว ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องตรวจสภาพรถก็ตาม การตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีตามเงื่อนไขของรถแต่ละประเภท เช่น รถบรรทุกตรวจสภาพปีละ 1 ครั้ง รถโดยสารต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง โดยสำนักงานขนส่งพื้นที่และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เข้มงวดการดำเนินการตรวจสภาพรถโดยสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จำนวน 3,130 แห่งทั่วประเทศ โดยศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ (VICC) ควบคุมการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ยกระดับมาตรฐานการตรวจวัดควันดำ ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ดำเนินการตรวจสภาพรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
.
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาควันดำ กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือเจ้าของรถทุกคันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำ โดยสามารถเร่งเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบค่าควันดำ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด ชำระล้างสิ่งสกปรกในท่อไอเสีย โดยทำการฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดภายในท่อไอเสีย ตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน ส่งเสริมและจูงใจให้ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง โดยลดอัตราภาษีประจำปีให้หนึ่งในสาม สนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยการแก้ไขกฎ ระเบียบ ให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้ และจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถทั่วไป 
.
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแสรถควันดำ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, แอปพลิเคชัน DLT GPS, 
E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกแนะปชช ร่วมแก้ไขปัญหาpm2.5.docx 21 ม.ค. 2563 191 KB 89

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl